Selamat Datang

Selamat datang saya ucapkan kepada pengunjung ke blog ini. Ia bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturrahim sesama saudara kita dan berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan Islam. Semoga ianya mendapat keberkatan dan keredhaan daripada Ilahi. Semoga mendapat manfaat daripadanya

About Me

My photo
Abu Rushd Penulis berkaitan isu-isu agama

Tuesday, May 13, 2008

Zakat Gaji dan Pendapatan


Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional.

Pendahuluan

Kewajipan menunaikan zakat merupakan hak yang perlu ditunaikan. Harta-harta yang diwajibkan zakat seperti pertanian, binatang ternakan, emas dan perak, wang simpanan, perniagaan, harta karun (rikaz) dan yang terkini gaji/pendapatan. Dalam artikel ini, penulis hanya memfokuskan kepada persoalan konsep zakat gaji dan pendapatan profesional atau juga dikenali sebagai zakat penggajian. Ini disebabkan, perbincangan berkenaan zakat selain dari zakat gaji telah banyak dibincangkan dalam penulisan klasik mahupun kontemporari.


Dalil Berkaitan Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional

Fatwa yang dikeluarkan negeri Perlis berkenaan zakat gaji, mendefisikan gaji sebagai:

“Gaji adalah pendapatan yang diperolehi seseorang melalui pekerjaannya secara langsung atau tidak langsung (Pencen, Imbuhan dan sebagainya) dengan pihak lain sama ada Kerajaan, Swasta atau orang perseorangan.”

Berdasarkan kepada pengertian tersebut gaji termasuklah imbuhan yang diterima oleh individu dari pihak majikan sama ada kerajaan atau swasta atau bekerja sendiri sama ada diterima secara langsung atau sebaliknya. Takrif ini termasuklah bayaran yang diterima atas perkhidmatan melalui pekerjaan secara sepenuh masa atau separuh masa.

Kewajipan zakat gaji dipetik berdasarkan firman Allah dalam al-Quran yang bermaksud:
“Ambillah (sebahagian) dari mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak buruk); dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doa-doa itu menjadi ketetnteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”
(At-Taubah:103)

Dalil dari al-Quran ini dikuatkan lagi dengan hadis Nabi yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah mewajibkan ke atas mereka sedekah pada harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada golongan fakir miskin mereka.”
(Riwayat al-Bukhari)

Dalam istilah fiqh, al- Nawawi dalam kitabnya “al-Majmu`” pendapatan atau gaji dikenali sebagai “al-mal al-mustafad” iaitu perolehan baru yang bukan terhasil daripada perolehan sedia ada.

Isu tentang zakat gaji dan pendapatan professional sering dipolemikkan oleh para ulama’ pada satu ketika dahulu. Pelbagai tafsiran diberikan sehinggakan satu golongan berpendapat gaji dan pendapatan profesional tidak dikenakan zakat kerana perolehan tersebut bukan dalam bentuk simpanan. Meskipun terdapat perselisihan di kalangan ulama’ fiqh, pendapat yang dominan di kalangan para fuqaha’ bersetuju supaya gaji dan pendapatan profesional dikenakan zakat. Pandangan ini dijelaskan oleh sarjana kontemporari iaitu al-Qaradhawi. Pendapat pertama berpegang kepada pendapat Ibn Abbas, Ibn Masu`d dan Mua`wiyah. Pendapat kedua berdasarkan pandangan daripada sahabat iaitu Sayyidina Ali, Ibn Umar, Anas dan Aishah R.A. Pendapat yang terakhir diambil dari kalangan generasi tabi`in yang terdiri daripada Umar Ibn Abdul Aziz, Hassan al-Basri, az-Zuhri dan al-Auza`i. Sekiranya dianalisis dengan kritis semua pandangan tadi, para ulama telah bersetuju tentang kewajipan zakat pendapatan Cuma perbezaannya dari sudut teknikal terutamanya dalam bab haul. Dalam istilah perhukuman Islam “haul” bermaksud tempoh masa genap satu tahun. Malah para sarjana dalam era kontemporari ini juga bersetuju mewajibkan zakat gaji dan pendapatan seperti Abdul Rahman Hassan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Khallaf. Oleh yang demikian, berdasarkan asas-asas pendalilan dan pandangan ulama’ dapat dirumuskan pelaksanaan zakat gaji dan pendapatan profesional adalah menjadi satu obligasi yang wajib.

Berpegang kepada gaji dan pendapatan profesional berasaskan mata wang, maka sudah tentulah ia tertakluk di bawah kaedah zakat wang. Realitinya, perkara ini telah berlaku sejak zaman Rasulullah S.A.W. Menurut al Nawawi dalam kitabnya “al-Majmu`” menjelaskan dalam teori mazhab Shafi`i, mata wang yang dikenakan zakat iaitu emas dan perak. Rasionalnya, pada zaman Nabi, selain daripada berfungsi sebagai barangan perhiasan, emas dan perak juga berperanan sebagai alat pertukaran dalam sistem muamalah khususnya dalam soal transaksi jual beli. Secara tidak langsung, ia mempunyai persamaan dengan fungsi wang ringgit yang digunapakai oleh masyarakat pada hari ini. Pada prinsip asalnya, zakat mata wang hanya dikenakan ke atas simpanan sekiranya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, bukannya dalam bentuk pendapatan. Menurut Prof. Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi dalam artikelnya “Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional Dari Perspektif Mazhab Shafi`i”, beliau menjelaskan zakat hanya dikenakan ke atas kumpulan wang lebihan dari belanja harian yang disimpan dan bukan tujuan untuk dilaburkan. Ini kerana, jika wang tersebut dilaburkan ia tidak lagi diklasifikasikan sebagai simpanan, tetapi menjadi modal pelaburan yang akan dikenakan zakat perniagaan.


Konsep Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional

Peralihan zaman memperlihatkan bentuk sistem Institusi Baitulmal pada masa sekarang mengalami penstrukturan semula dari segi kaedah-kaedah dan prosedur-prosedur berbanding dengan bentuk asas Baitulmal pada masa silam. Realiti masyarakat pada masa sekarang lebih komplek berbeza dengan kondisi masyarakat silam yang bersifat simple. Oleh yang demikian dengan tercetusnya gagasan mewajibkan zakat ke atas gaji dan pendapatan profesional ia memberi impak yang positif kepada masyarakat Islam dan pembangunan negara amnya

Persoalan zakat gaji mula digagaskan oleh Prof. Dr. Yusof al-Qaradhawi yang beraliran Hanafi. Idea ini dilontarkan dalam penulisannya yang terkenal iaitu “fiqh Zakat”, beliau menganjurkan pembaharuan dalam persoalan zakat yang dilihat begitu relevan dalam dunia moden. Beliau melihat situasi pada hari ini tidak adil, di mana para petani yang miskin dikenakan zakat sedangkan pegawai yang bertaraf profesional diberi pengecualian daripada zakat dengan alasan tidak cukup haul. Oleh yang demikian, al-Qaradhawi menegaskan gaji dan pendapatan yang diterima oleh individu Islam setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan perlu dikenakan zakat. Hakikatnya, pendapatan dan perolehan yang dimiliki oleh golongan profesional jauh lebih tinggi berbanding dengan golongan petani.

Tidak dinafikan sumber perolehan yang meliputi gaji dan pendapatan profesional merupakan sebahagian sumber pendapatan utama masyarakat Islam. Oleh itu, amat bertepatan apabila para ulama’ di Malaysia mengambil langkah menguatkuasakan kewajipan zakat gaji ke atas setiap muslim yang berkelayakan. Usaha sedemikian amat bertepatan dengan objektif zakat untuk membasmi masalah kemiskinan yang membelenggu masyarakat Islam. Oleh yang demikian, dengan berkuatkuasa kewajipan zakat gaji dan pendapatan professional bagi individu yang layak secara tidak langsung dapat menyumbang ke arah membangunkan ekonomi umat Islam.Senario di Malaysia, pemakaian mewajibkan zakat gaji dan pendapatan profesional telah dilaksanakan oleh kebanyakan negeri dalam tahun 1990-an. Sebagai contoh, pada 22 Jun 1997, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah memfatwakan bahawa zakat ke atas penggajian adalah wajib ke atas seseorang Islam yang layak dan negeri Kedah memasukkan zakat gaji dalam Warta Kerajaan pada 19 April 1986 dengan memperuntukkan seksyen 38 (2) Undang-Undang Pentadbiran Islam Kedah 1992 dalam Warta Kerajaan no. 146. Negeri Perlis juga melaksanakan kewajipan zakat gaji melalui fatwa yang dikeluarkan pada 20 Oktober 1991 yang diputuskan oleh Jawatankuasa Syariah.

Amalan di Perlis, Jawatankuasa Baitulmal telah menetapkan zakat gaji dan pendapatan dinilai berasaskan dua perkiraan. Pertama berasaskan kepada zakat pertanian. Dalam hal ini zakat gaji diandaikan termasuk dalam bahagian pertanian. Perkiraan ini berdasarkan seseorang mendapat hasil perolehan pada waktu tertentu iaitu ada musimnya. Pendapat ini bersandarkan firman Allah dalam al-Quran yang bermaksud:

“Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah dan keluarkan haknya (zakat) pada hari memetik.”
(al-An`am:141)

Kedua, berasaskan kepada zakat emas dan perak. Zakat gaji diqiyaskan dengan zakat emas dan perak. Alasan ini bersandarkan realiti yang berlaku pada zaman Nabi di mana emas (dinar) perak (dirham) berfungsi sebagai instrumen kewangan Islam pada ketika itu. Apabila zaman berubah, wang emas dan perak ditukar bentuk kepada wang kertas namun dari ia masih lagi mengekalkan nilai emas pada wang kertas tersebut. Atas alasan tersebut, sewajarnya ia dimasukkan dalam zakat emas dan perak. Pendapat ini ditegaskan oleh para fuqaha’ silam seperti Imam Malik, Imam Shafi`i, Ibn Masu`d, Muawiyah dan Umar Ibn Aziz. Umumnya, kebanyakan Majlis Fatwa Negeri berpegang kepada kaedah-kaedah yang dinyatakan dalam mengimplementasikan kewajipan zakat gaji dan pendapatan professional.

Apa yang menariknya, individu muslim yang mengeluarkan zakat gaji dan pendapatan dikecualikan daripada cukai pendapatan. Perkara ini termaktub dalam Akta Cukai Pendapatan 1967. Perkara 6A(1) Akta Cukai Pendapatan memperuntukkan:
“Tertakluk kepada seksyen ini cukai pendapatan yang dikenakan bagi tahun taksiran atas pendapatan tiap-tiap orang individu yang bermastautin dalam tahun asas bagi tahun ini hendaklah direbatkan bagi tahun taksiran itu mengikut sub seksyen (3). Rebate hendaklah diberi bagi tahun taksiran untuk zakat fitrah dan lain tuntutan-tuntutan Agama Islam, yang mana pembayarannya wajib dan yang telah dibayar dalam tahun asas bagi tahun taksiran itu dan dibuktikan oleh resit yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama yang berkenaan yang ditubuhkan mengikut undang-undang bertulis.”


Pengiraan Kadar Zakat Gaji

Amalan di sebahagian negeri contohnya perlis, penaksiran zakat gaji dan pendapatan profesional kebiasaannya dinilai berasaskan zakat emas dan perak. Contoh :A.


PENDAPATAN 1. Gaji bulanan = RM 2,293.86 x 12 bulan = RM 27,526.322.

Elaun sebenar = RM 1,070.00 x 12 bulan = RM 12,840.00

Jumlah = RM 40,366.32


B. PERBELANJAAN


1. Diri = RM 5,000.00

2.Isteri = RM 3,000.00

3. Anak (1 orang) = RM 1,200.00

4. Pemberian kepada ibu bapa = RM 4,200.00

5. Perubatan = RM 200.00

6. Tabung Haji = RM 3,600.00

7. Hutang Darurat i. Kenderaan = RM 6,720.00

Jumlah = RM 23,920.00


Nota :Perkara 3,4,5,6 & 7 bergantung kepada perbelanjaan sebenar. C.BAKI YANG DIKENAKAN ZAKAT ( Pendapatan tolak Perbelanjaan )

1. Pendapatan = RM 40,366.32


2. Perbelanjaan = RM 23,920.00


Baki = RM 16,446.32


KADAR ZAKAT RM 16,446.32 x 2.5% = RM 411.16


(Zakat yang dikenakan pada tahun perkiaraan tersebut).


Kesimpulannya, kewajipan berzakat tidak terhad kepada kepada kategori pertanian, penternakan, perniagaan dan simpanan sahaja. Walaupun nas tidak menyebut secara jelas kewajipan menunaikan zakat gaji dan pendapatan profesional, namun ada dasar maslahah dan disokong dengan dalil yang lain menguatkan kewajaran mewajibkan zakat penggajian. Justeru itu, diharapkan pembaharuan dalam bidang zakat ini dapat memberi implikasi yang positif terhadap kemajuan umat Islam amnya. Secara tidak langsung sumber yang dizakatkan ini dapat disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukannya.

No comments: