Selamat Datang

Selamat datang saya ucapkan kepada pengunjung ke blog ini. Ia bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturrahim sesama saudara kita dan berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan Islam. Semoga ianya mendapat keberkatan dan keredhaan daripada Ilahi. Semoga mendapat manfaat daripadanya

About Me

My photo
Abu Rushd Penulis berkaitan isu-isu agama

Friday, December 2, 2011

Perkasakan Budaya Infaq Dalam Pembangunan Insan

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum dan bertemu lagi siri penulisan lain. Doakan saya supaya Allah memberi kekuatan kepada saya untuk untuk terus berkarya dalam menyebarkan ilmu. Semoga usaha kecil ini diterima olehNya sebagai ibadah. Artikel ini pernah saya siarkan dalam akhbar harian.Budaya Infaq

Pengenalan
Dalam kerangka falsafah pembangunan insan, orientasi material yang bersifat tunggal bukanlah dianggap sebagai kemuncak kepada kebahagian insan. Sebaliknya objektif pembangunan insan adalah untuk melahirkan individu yang dapat memberi manfaat atau sumbangan untuk memperkasakan agama, ekonomi dan institusi masyarakat amnya. Golongan inilah yang menjadi sebahagian daripada kelompok masyarakat yang menjadi pemangkin untuk menggerakkan sosio ekonomi masyarakat dan negara amnya. Berasaskan penjelasan tersebut ia memberi satu gambaran umum kepada setiap insan yang berfungsi sebagai pemegang amanah supaya memikul tanggungjawab tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh syara`. Tanpa panduan dan pedoman daripada agama, manusia untuk akan bertindak berasaskan kepada pertimbangan keterbatasan akal dan hawa nafsu semata-mata.

Tuntutan Untuk Berinfaq
Sebagai insan, setiap individu dituntut untuk melazimkan diri menginfaqkan sebahagian daripada hartanya pada jalan Allah S.W.T. Penekanan kepada faktor ini adalah berasaskan kepada tuntutan al-Qur’an dan al-Sunnah. Secara tersiratnya, syara` menyeru kepada umat manusia supaya menginfaqkan sebahagian daripada harta kepada golongan tertentu supaya pengagihan kitaran harta kekayaan dapat dilakukan secara adil dan saksama dalam institusi masyarakat. Tuntutan tersebut disyari`atkan adalah bertujuan untuk  mengelakkan berlakunya monopoli dan penimbunan harta dalam kelompok individu tertentu. Dalam masa yang sama juga, amalan ini dapat membersihkan jiwa manusia daripada sifat-sifat yang keji seperti bakhil, individualistik, tamak dan sebagainya.
 Jika dilihat daripada skop pandangan al-Qur’an pula didapati banyak ayat yang menyeru manusia supaya menginfaqkan sebahagian daripada harta yang diperolehi. Antaranya firman Allah S.W.T :
Maksudnya: ”Bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadapkan muka ke timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, segala malaikat, segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, orang yang musafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi; orang mendirikan sembahyang, serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka berjanji orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan kesakitan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar; dan mereka itulah juga orang yang bertakwa.”
                                                                                                  (al-Baqarah: 177)
            Dalam persoalan perhubungan dengan masyarakat berdasarkan ayat tersebut, Ibn Kathir (1301-1372/774H) berpendapat setiap individu muslim juga dituntut supaya melakukan sedekah kepada golongan yang memerlukan, mengeluarkan zakat dan menginfaqkan sebahagian daripada harta mereka ke jalan Allah S.W.T. Beliau telah memetik sebuah hadith yang bermaksud:
Abu Hurairah R.A mengatakan bahawa Rasulullah S.A.W bersabda: Sedekah yang paling utama ialah anda bersedekah ketika anda sihat, rasa kedekut, masih mengharap untuk menjadi kaya dan takut miskin.”
                                                                                                              (Bukhari)
 Kesimpulannya, beliau mengulas bahawa orang yang memiliki sifat-sifat yang diperihalkan dalam ayat tersebut ialah individu yang beriman dan memiliki ketaqwaan yang tinggi terhadap Allah S.W.T. Hal yang demikian, disebabkan individu tersebut telah menyempurnakan tuntutan fitrah yang merangkumi hati, perasaan, pemikiran dan amal perbuatan dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan.

            (Wahbah al-Zuhayli, 1991) pula mengutarakan pandangannya bahawa firman Allah S.W.T yang bermaksud ”dan mendermakan harta yang dicintainya” merujuk kepada sedekah yang dikategorikan wajib iaitu zakat dan terangkum juga bagi maksud sedekah sunat. Beliau mengemukakan hujah yang disokong oleh al-Jassas menyatakan bahawa ayat ini tidak menyentuh persoalan sedekah wajib. Sebaliknya, ia mengandungi objektif untuk  menggalakkan aktiviti sedekah dan menjanjikan ganjaran kepada para pelakunya. Alasan yang dikemukakan kerana perbuatan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut secara literalnya diistilahkan sebagai kebajikan. Oleh yang demikian, ayat tersebut mengandungi konotasi makna yang boleh difahami sebagai sedekah wajib (zakat) dan juga sedekah sunat. Secara keseluruhannya, individu yang patuh kepada tuntutan ayat tersebut disifatkan sebagai melaksanakan segala kebajikan. Sebagai penghormatannya, Allah S.W.T mengklasifikasikan golongan manusia tersebut sebagai individu yang jujur dan bertaqwa.

            Dalam keterangan ayat yang lain, Allah S.W.T turut menegaskan bahawa menafkah atau menginfaqkan harta pada jalanNya adalah seperti mewujudkan jaringan interaksi dengan Allah S.W.T dalam urusan transaksi yang dijalankan oleh pelakunya. Sebagai ganjarannya, manusia yang melakukan tuntutan infaq akan dinilai sebagai individu yang berjaya di sisi Allah S.W.T.  Kenyataan ini berdasarkan kepada firman Allah S.W.T iaitu:

Maksudnya: ”Maka berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; pemberian yang demikian adalah baik bagi orang yang bertujuan memperoleh keredhaan Allah, dan mereka itulah orang yang berjaya.”
                                                                                                            (Al-Rum:38)
           
Mengulas ayat tersebut, Ibn Kathir (1301-1372/774H) menjelaskan bahawa golongan manusia yang mempraktikkan tuntutan dalam ayat tersebut adalah mereka yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah S.W.T. Justeru itu, manusia yang bersifat sedemikian dikategorikan sebagai golongan yang berjaya di dunia dan akhirat.
 Begitu juga pada ayat yang lain, Allah S.W.T mengutarakan kepada manusia bahawa  infaq merupakan sebahagian daripada nilai tertinggi dalam kerangka kebajikan yang dituntut kepada setiap insan. Penjelasan tersebut dapat dilihat kepada firman Allah S.W.T:

Maksudnya: “Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
                                                                                           (Ali-`Imran: 92)
             Menurut Ibn Kathir (1301-1372/774H) menukilkan menurut riwayat Waqi` dalam tafsirnya terma ŽÉ9ø9$# dalam ayat tersebut membawa maksud syurga seperti yang dijelaskan oleh `Amr ibn Maimun. Ibn Kathir (1301-1372/774H)  juga memetik pandangan yang telah dikemukakan oleh Imam Ahmad yang bermaksud:
 `Abd Allah ibn Abi Talhah telah mendengar Anas bin Malik bercerita: “Seorang lelaki Ansar yang terkaya dalam kalangan kaumnya di Madinah bernama Abu Talhah, ketika mendengar turunnya ayat ini beliau datang menemui Nabi Muhammad S.A.W” dan berkata, “Ya Rasulullah, di antara harta kekayaanku yang paling aku sayangi ialah Bairuha iaitu sebuah ladang yang terletak berhadapan dengan masjid. Rasulullah sering memasuki kawasan tersebut dan minum air yang segar dari tempat tersebut. Oleh yang demikian, aku berhasrat untuk menafkahkannya pada jalan Allah bersesuaian dengan firmanNya, maka terimalah wahai Rasulullah sedekahku ini dan letakkannya seperti mana Allah perintahkan kepadamu.” Lantaran itu  Rasulullah bersabda yang bermaksud:

“Bagus-bagus, itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar kata-katamu dan aku berpendapat  hendaklah engkau berikan kepada kaum keluarga kamu. Maka beliau melakukan sedekah tersebut seperti yang diperintahkan oleh Nabi.”  
Berasaskan pandangan yang telah dikemukakan ole Ibn Kathir (1301-1372/774H) jelas menunjukkan bahawa individu yang melaksanakan tuntutan infaq akan mendapat keutamaan yang tinggi daripada Allah S.W.T.
            Di samping  dalil-dalil daripada al-Qur’an, didapati banyak hadith yang menyeru manusia melaksanakan aktiviti infaq sebagai memenuhi tuntutan syara`. Di antara keterangan hadith yang berkaitan dengan infaq seperti sabda Nabi S.A.W yang bermaksud:

Daripada `Abd Allah ibn Umar R.A, katanya ketika Rasulullah S.A.W sedang berada di atas mimbar, Baginda menjelaskan perihal sedekah (`iffah) dan perihal meminta-minta. Sabda Baginda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas iaitu tangan yang memberi dan tangan yang di bawah iaitu tangan yang meminta.
                                                                                              (al-Bukhari)

Dalam keterangan hadith yang lain yang bermaksud:
Daripada Abu Hurairah R.A berkata: Nabi S.A.W bersabda: ”Setiap hari turun dua orang malaikat dari langit, salah seorang daripadanya berkata, Ya Allah! Gantikanlah bagi setiap orang yang pemurah keranaMu. Dan yang lain berkata, Ya Allah! Musnahkanlah harta setiap orang yang menahan-nahan (hartanya daripada bersedekah).”
                                                                                                        (al-Bukhari)
Berdasarkan kepada dalil-dalil daripada al-Qur’an dan al-Sunnah yang telah dinyatakan tersebut jelaslah bahawa syara` menuntut kepada manusia melakukan aktiviti infaq untuk dikongsikan lebihan harta manusia untuk disumbangkan kepada institusi masyarakat. Tambahan lagi sebagai individu muslim, ia menjadi kewajipan untuk melakukan infaq sama ada yang berbentuk wajib seperti zakat dan juga yang berbentuk sunat seperti bersedekah. Dengan cara menginfaqkan hartanya pada jalan Allah secara tidak langsung individu terbabit telah melakukan satu pelaburan yang paling menguntungkan bukan sahaja di dunia tetapi yang lebih penting di alam akhirat kelak. Ini kerana, individu tersebut telah melaksanakan tangungjawab sosialnya di dunia ini terhadap insan yang memerlukan dan juga membahagiakan orang lain dalam memenuhi keperluan asas mereka. Sehubungan dengan itu, tuntutan Islam ke atas individu muslim melakukan infaq terhadap orang lain adalah bertujuan supaya umat Islam mengutamakan kepentingan umum berbanding dengan keperluan peribadi.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Mushtaq Ahmad dalam karyanya ” Business Ethics in Islam”, beliau mendapati keterangan-keterangan yang ada dalam al-Qur’an menunjukkan tidak kurang daripada sebelas ayat yang menyeru kepada golongan muslim supaya mengorbankan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Apa yang menariknya, al-Qur’an menarik perhatian manusia dengan menegaskan harta terlebih dahulu daripada terma jiwa. Secara impilisitnya, ia memberi satu indikasi yang jelas kepada manusia bahawa menurut kaca mata al-Qur’an mengorbankan yang pertama lebih diutamakan daripada yang kedua seperti yang dinukilkan oleh al-Tahawi dalam bukunya ”al-Iqtisad al-Islami Madhhaban wa Nizaman.” Keterangan inilah yang mengukuhkan lagi bahawa infaq merupakan aktiviti yang diberi penekanan dalam Islam. Oleh yang demikian, segala perolehan atau pendapatan yang didapati akan menjadi nikmat dan kebajikan jika ia disalurkan ke arah jalan-jalan kebaikan.

Kesimpulan
 Berasaskan kepada penjelasan inilah, elemen infaq merupakan sebagai daripada elemen yang perlu diambilkira untuk menilai kejayaan seseorang individu. Bertitik-tolak daripada pengertian tersebut, pensyariatan infaq memberi peluang kepada setiap individu muslim untuk menggunakan sumber-sumber yang ada pada mereka sama ada dalam bentuk material, tenaga, inovasi, kreativiti dan sebagainya untuk diinfaqkan ke jalan Allah. Apabila komitmen terhadap tuntutan ini dilaksanakan secara konsisten secara tidak langsung sumbangan tersebut dapat memperkasakan komuniti masyarakat Islam dalam pelbagai bidang lapangan. Tegasnya, merujuk kepada panduan yang dinukilkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah mengisyaratkan bahawa manusia melakukan infaq ke jalan Allah akan mendapat faedah dan manfaat yang tidak terhingga daripada Allah S.W.T. Ternyata melalui amalan tersebut ia dapat menyuburkan lagi keberkatan terhadap harta yang diperolehi tersebut. Di samping itu juga, amalan tersebut akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda daripada Allah S.W.T. Dalam pada itu, ia juga dapat membentuk jalur-jalur persekitaran yang adil dan harmoni dalam institusi masyarakat amnya.

Friday, March 25, 2011

Doa Abu Darda'

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mudah2an doa ini sentiasa dilazimi dalam setiap doa kita. Mudah2an kita dirahmati oleh Allah. itulah kesudahan dan kemuncak kepada penghidupan kita.

Tadhkiyyah Sebagai Terapi Merawat Jiwa Insan

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam lembaran maya pada kali ini. Artikel pada kali cenderung memerihalkan bab penyucian jiwa manusia daripada sifat-siafat tercela. Semoga beroleh manfaat daripadanya.


Pengenalan

Pada prinsipnya, insan diciptakan oleh Allah S.W.T dalam keadaan fitrah. Ia dapat difahami bahawa insan dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih daripada sifat-sifat tercela. Namun begitu, dalam proses perkembangan sebagai seorang manusia ia perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran yang akan mengujinya untuk menjadi insan yang terpuji. Islam telah memberi panduan bahawa jiwa setiap insan perlu disuburkan dengan nilai-nilai rohaniah yang berfungsi sebagai pelengkap kepada akhlak manusia. Justeru itu, nilai-nilai yang dinyatakan tersebut menjadi penggerak, pendorong dan pemangkin kepada seluruh perlakuan dan tingkah laku manusia yang memantulkan tindakan yang bersifat mahmudah seperti amanah, sabar, toleransi, suci hati, ikhlas, bertanggungjawab, berfikiran positif dan sebagainya. Kepentingan untuk menghayati nilai-nilai terpuji yang diutarakan oleh Islam adalah bertujuan untuk memeberi panduan kepada jiwa insan supaya selari dengan konsep khilafah dan khalifah al-ard.


Proses untuk melahirkan insan yang memiliki hati budi yang luhur memerlukan kepada sesuatu unsur yang bertindak sebagai daya untuk membentuk acuan keperibadian yang unggul. Bagi memenuhi aspirasi objektif murni tersebut, konsep tadhkiyyah dilihat sebagai mekanisme yang penting untuk membersihkan jiwa manusia daripada dicemari dengan unsur-unsur yang boleh menghalang pintu hati daripada menerima pancaran sinar taufik Ilahi. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam konseptual tadhkiyyah dilihat sebagai agen penyucian yang bersifat dinamis untuk membersihkan zahir dan batin manusia melalui terapi rohaniah. Di samping itu, ia juga turut membersihkan sistem jaringan manusia sama ada yang melibatkan interaksi manusia dengan Allah, sesama manusia, alam dan juga makhluk lain.

Oleh kerana insan dikategorikan sebagai makhluk dwi dimensi iaitu zahiriah dan batiniah ia dianugerahkan dengan potensi yang istimewa sama ada cenderung kepada jalan kebaikan atau sebaliknya. Meskipun manusia diberi alternatif untuk memilih dua jalan tersebut atas kapasitinya sebagai khalifah al-ard, namun ia bertanggungjawab sepenuhnya di atas pilihan tersebut. Ini kerana, manusia telah dikurniakan dengan keupayaan yang istimewa berbanding dengan makhluk lain iaitu potensi akliah, rohaniah, jasmaniah dan bimbingan wahyu bersesuaian dengan fungsinya untuk memakmurkan alam ini. Atas keperluan ini, konsep tadhkiyyah dilihat sebahagian daripada keperluan rohaniah yang penting kepada manusia sebagai persediaan untuk untuk menuju ke maqam yang lebih tinggi atau dikenali sebagai insan yang kamil.

Dalam mengupas persoalan ini, intelektual falsafah Islam seperti al-Ghazali dalam karyanya bertajuk ”keajaiban-keajaiban hati” memberikan pandangan bahawa konsep tadhkiyyah yang digagaskan oleh Islam perlu mencakupi unsur-unsur nilai tertentu. Pada asasnya, unsur-unsur tersebut perlu dikombinasikan secara komprehensif untuk membentuk kerangka asas kepada konsep tadhkiyyah seperti yang dituntut oleh syara`. Unsur-unsur nilai yang yang dinyatakan adalah seperti berikut:

1- Taharah: i-Ia memberi konotasi iaitu mensucikan tubuh badan manusia daripada najis dan benda-benda kotor pada syara`.

ii-Membersihkan anggota tubuh badan manusia daripada perbuatan atau tindakan yang diklasikasikan sebagai dosa.

iii-Membersihkan pandangan mata hati manusia daripada tingkah laku yang dikategorikan sebagai akhlak yang buruk dan dikeji oleh syara`.

iv-Membersihkan aspek batiniah manusia daripada memfokuskan perhatian kepada semua perkara melainkan kepada Allah S.W.T.

2- `Ibadah: Ia memberi maksud mengabdikan diri kepada Allah S.W.T secara mutlak.

3- Dhikir: Dalam konteks ini, manusia sentiasa melazimi mengingati Allah dan mengiktraf kebesaranNya secara istiqamah setiap masa dan waktu.

4- Doa: Sebagai makhluk yang lemah, manusia sentiasa berdoa kepada Allah S.W.T. untuk memohon bantuan dan pertolongan.

5- Taubat: Manusia sentiasa menginsafi setiap tindakan yang dilakukan dan mendisiplinkan diri memohon keampunan kepada Allah ke atas segala kesalahan dan kesilapan yang dilakukan.

6- Sabar: Ia merupakan sebahagian daripada nilai luhur yang dituntut untuk dihayati oleh setiap manusia. Melalui nilai tersebut, ia dapat meningkatkan daya ketahanan dalaman diri manusia bersabar menerima segala ujian yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T.

7- Muhasabah: Apabila wujudnya penghayatan nilai ini dalam diri manusia, ia akan membuka pintu kesedaran pada hati dan akal manusia untuk menilai dan mengkritik setiap tindakan yang dilakukan menurut pertimbangan syara`.

Justeru itu, apabila wujudnya keharmonian unsur-unsur yang dinyatakan tersebut dalam ruang lingkup konsep tadhkiyyah, ia menjadi panduan kepada manusia untuk diterjemahkan dalam tindak-tanduknya. Hakikatnya, perbuatan manusia yang diwarnai dengan konsep tadhkiyyah ternyata memberi kesan yang positif terhadap pola perlakuannya. Ini kerana, konsep tersebut dilihat sebagai terapi batin untuk merawat penyakit-penyakit rohani yang dihadapi oleh manusia. Jiwa manusia yang bertuhankan hawa nafsu seringkali gemar kepada perlakuan-perlakuan yang keji seperti hasad dengki, tamak, sombong, menipu, rasuah, membunuh, berzina, pecah amanah dan sebagainya. Dengan kata lain, jiwa manusia yang terpengaruh kepada bisikan syaitan dan hawa nafsu akan menzahirkan nilai-nilai tercela dalam tindakan mereka. Malah sifat-sifat kejahatan yang terpancar dalam diri individu tersebut akan menafikan cahaya kebenaran dan kebaikan yang dituntut untuk dilaksanakan oleh setiap manusia.

Ketentuan ini dirakamkan dalam al-Qur’an seperti firman Allah S.W.T yang bermaksud:

”Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk(isi neraka jahanam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat–ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (hati), (tetapi) tidak digunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga, (tetapi) tidak dipergunakan untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (al-`A`raf:179)

Mengambil istifadah daripada mafhum ayat tersebut ia memberi satu pengajaran dan keinsafan kepada kita bahawa jiwa manusia yang tidak mensyukuri ni`mat Allah dianalogikan seperti haiwan bahkan lebih rendah lagi darjat binatang ternakan. Oleh yang demikian, berpegang kepada konsep tadhkiyyah, ia dapat melembut dan menjinakkan jiwa manusia supaya melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang ditegah. Jiwa yang bersih dan akal yang jernih dengan akidah yang betul akan melahirkan manusia yang seimbang dari aspek emosi, fizikal dan spiritual. Ironinya, jiwa yang kontang dan pemikiran yang singkat dengan suluhan iman mengakibatkan manusia lalai dan tercari-cari objektif kehidupannnya. Jiwa individu yang kosong dan berpenyakit tersebut tidak pernah merasa puas dengan kejahatan dan kesombongan yang dilakukannya.

Kesimpulan

Konklusinya, tadhkiyyah adalah sebahagian daripada mekanisme yang boleh diaplikasikan untuk merawat jiwa manusia yang sakit. Jiwa manusia yang bebas dan tidak terikat dengan pedoman agama akan memberi impak yang negatif terhadap perlakuannya. Natijahnya, ia akan melahirkan individu yang mementingkan kepentingan diri dan memenuhi keperluan hawa nafsu yang cenderung kepada tindakan yang menyalahi tuntutan agama dan norma hidup masyarakat. Justeru itu, dengan memberi penekanan terhadap elemen tadhkiyyah, secara tidak langsung ia akan meneutralkan hati budi insan untuk bertindak secara beradab dan sentiasa memanfaatkan orang di sekelilingnya.

-Abu Rushd- artikel yang telah ditulis dalam akhbar oleh penulis

Monday, January 10, 2011

ASAS AGAMA PENTING DALAM AKTIVITI KEUSAHAWANAN


Bismillahirrahmanirrahim
Bertemu lagi. Penulisan kali ini masih lagi berkisar tentang topik keusahawanan. Semoga ia memberi faedah kepada para pembaca. Semoga usha ini dinilai oleh Allah S.W.T. Terima kasih.

Pengenalan
Dalam konteks keusahawanan, faktor keagamaan perlu dijadikan nilai-nilai teras dalam merangka model tersebut. Keperluan kepada nilai-nilai rohaniah ini disebabkan ia akan mengawal manusia daripada melakukan sebarang pencorobohan yang boleh menggugat kepentingan agama dan kemaslahatan manusia amnya. Al-Buraey dalam karyanya “Administrative Development: An Islamic Perspective” menjelaskan bahawa komitmen untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam amalan keusahawanan masih lagi berkurangan. Kelemahan yang berlaku ini disebabkan para pengusaha terpengaruh dengan orientasi nilai-nilai ekonomi kapitalis yang hanya bermotifkan elemen material.


Kepentingan Agama
Sistem ekonomi abad 21 yang berorientasikan sistem ekonomi kapitalis menyaksikan organisasi-organisasi korporat berperanan dominan dalam bidang ekonomi. Pemusatan kuasa ekonomi global Barat pada 'multi national corporations' (MNCs) mengancam penjajahan semula sesebuah negara yang turut memberi kesan kepada nilai hidup dan budaya setempat. Jika budaya negatif ini tidak disaring dengan elemen agama ia boleh memberi impak yang tidak baik dan boleh mempengaruhi amalan keusahawanan. Dalam konteks itulah terbukanya kemungkinan peniruan budaya korporat yang membawa bersamanya gaya hidup materialistik yang tamak, mementingkan diri, rakus dan boros. Ironinya, usahawan Melayu memerlukan sebuah model budaya korporat yang berteraskan kernagka agama. Usahawan Melayu seharusnya memiliki kekuatan ekonomi yang tumbuh daripada penghayatan agamanya. Meskipun ini bukanlah suatu yang mudah namun pendekatan keagamaan akan dapat mendisiplinkan perilaku manusia. Dalam era persaingan ekonomi seperti sekarang, pembinaan budaya dan kelompok usahawan memang tidak dapat dielak, tetapi usaha ini hanya akan bermanfaat andainya budaya keusahawanan itu dibina di atas prinsip ajaran Islam. Hanya asas agama dapat memberikan landasan peribadi unggul kepada individu usahawan.

Kajian yang dijalankan oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)pada tahun 2006 mendapati 65 peratus nisbah kegagalan usahawan Bumiputera berpunca daripada masalah disiplin dan integriti yang lemah manakala 35 peratus kerana masalah perniagaan yang diceburi. Menurut bekas Ketua Pegawai Eksekutif PUNB Mohd Nasir Ahmad, kajian yang dilaksanakan ke atas projek usahawan bumiputera dalam bidang peruncitan (PROSPER) mendapati sebahagian besar usahawan Bumiputera gagal membentuk disiplin dan integriti yang baik sehingga menyebabkan perniagaan yang dijalankan gulung tikar.


Kehidupan masyarakat pada hari ini bersifat kompleks berbanding dengan kehidupan masyarakat silam. Tambahan lagi dalam era globalisasi, golongan usahawan lebih terdedah kepada pelbagai risiko dan saingan yang bersifat terbuka. Oleh itu, timbul kecenderungan dalam segelintir usahawan untuk meminggirkan ajaran agama demi mengejar cita-citanya untuk berjaya dalam lapangan yang diceburinya. Banyak kajian yang dibuat mendapati sebahagian besar usahawan Melayu menceburi bidang perniagaan menghadapi pelbagai masalah. Antara masalah yang dikenalpasti seperti terlalu bergantung kepada subsidi kerajaan dan gejala ”Ali Baba” yang giat berlaku pada era 1970-an dan 1980-an dan berterusan sehingga kini.

Bagi sesetengah usahawan yang menghadapi masalah kekurangan modal mereka terpaksa mendapatkan bantuan pinjaman daripada institusi kewangan yang mengenakan kadar bunga pinjaman. Bahkan dalam keadaan tertentu golongan usahawan juga terpaksa meminjam daripada agensi peminjam ”ceti” yang mengenakan kadar faedah yang tinggi dan membebankan mereka. Realiti yang berlaku ini sudah tentulah bercanggah dengan keusahawanan Islam. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa halangan-halangan yang terpaksa ditempuhi oleh para usahawan sehingga kadang-kadang mereka terpaksa meminggirkan pendekatan agama dalam amalan keusahawanan yang dijalankan.

Umumnya usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Bumiputra selalunya `mudah lupa' apabila berada di puncak kejayaan. Mereka beranggapan perkara remeh-temeh tidak boleh mengugat prestasi syarikat perniagaan. Kajian yang telah dilakukan oleh Biro Pembangunan IKS, Dewan Usahawan Muda Bumiputra Malaysia (BEPI-DUMBM) mendapati antara perkara asas yang sering diabai oleh pengusaha IKS Bumiputra ialah:-

• Tidak amanah, jujur, telus dan bertanggungjawab dengan perniagaan sendiri.
• Tidak menjaga kebajikan pekerja dengan sebaik mungkin.
• Gagal membayar gaji, elaun, KWSP pekerja mengikut jadual.
• Bertukar gaya hidup dari mengamal sistem kehidupan Islam kepada kehidupan Barat.
• Terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berhubung kait dengan urusan perniagaan mereka seharian.
• Mengabaikan soal kualiti produk keluaran mereka dengan sengaja.
• Tidak mempunyai pasukan Research and Development (R&D) yang bertauliah serta mengambil sikap sambil lewa dalam pengurusan kewangan dan pentadbiran syarikat.
• Mempunyai sikap ego dan berfikiran sempit dalam menghadapi situasi menjelang AFTA 2003.
• Mempunyai budaya `tunggu dan lihat' barulah mereka mula berfikir untuk mencari peluang yang pada ketika itu sudah terlambat.
Kesimpulan
Usahawan berjaya sentiasa mempunyai sikap positif untuk merangsang aspirasi kejayaan mereka. Namun kejayaan tersebut perlu dirangsang dengan asas agama. dilihat masih lagi tidak bersifat holistik. Oleh yang demikian, meskipun secara lahiriah usahawan tersebut dikatakan berjaya namun dari sudut yang lain ia muflis dari aspek nilai-nilai kerohanian dan miskin akal budi yang terpuji. Islam mempunyai pandangan yang berbeza dalam hal ini disebabkan segala tingkah laku manusia dicorakkan melalui pedoman wahyu yang hakiki. Pembangunan keusahawanan yang tidak diimbangi dengan asas agama akan menyuburkan lagi semangat materialistik dan invidualistik dalam kalangan usahawan. Akibatnya, para usahawan akan hilang arah tujuan bahkan merugikan diri bukan sahaja di dunia tetapi yang lebih malang pada hari hari akhirat kelak.