Selamat Datang

Selamat datang saya ucapkan kepada pengunjung ke blog ini. Ia bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturrahim sesama saudara kita dan berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan Islam. Semoga ianya mendapat keberkatan dan keredhaan daripada Ilahi. Semoga mendapat manfaat daripadanya

About Me

My photo
Abu Rushd Penulis berkaitan isu-isu agama

Friday, October 15, 2010

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Doa yang dipaparkan ini adalah baik untuk dijadikan sebagai amalan pendinding dengan izin Allah. BAcalah 3 x di waktu pagi dan petang. Mohonlah perlindungan kepada Allah

Perniagaan dan KeusahawananAssalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri penulisan yang berkaitan dengan hal ehwal keusahawanan. Semoga ianya bermanfaat

Pendahuluan

Secara amnya, perbahasan keusahawanan yang diutarakan oleh para sarjana begitu luas skopnya. Sebagai contoh, pengusaha dalam bidang perniagaan, perladangan, pertanian, pembinaan, penternakan dan perkhidmatan. Dari pentas retrospektif sejarah Islam, penglibatan golongan muslim dalam dunia keusahawanan bukanlah satu fenomena yang asing. Kecenderungan orang-orang Islam dalam aktiviti sedemikian telah berlangsung hampir lima belas abad yang silam.

Umat Islam terdahulu telah berjaya menempa nama sebagai individu usahawan yang sukses dan menjadi model yang terbaik untuk dicontohi oleh golongan usahawan pada hari ini. Nabi Muhammad S.A.W, Sayyidina Abu Bakr R.A., Sayyidina `Uthman bin `Affan, Sayyidina `Umar al-Khattab, Zaid bin Arqam, Talhah bin `Ubaid al-Allah, `Abd al-Rahman al-`Auf dan sebagainya adalah individu-individu yang begitu cemerlang sebagai usahawan dan peniaga. Melalui aktiviti perniagaan dan keusahawanan amnya, pengaruh syi`ar Islam telah berjaya disebarkan ke wilayah-wilayah negara arab yang lain dan secara tidak langsung ia telah berjaya melahirkan negara-negara kota Islam yang cemerlang dalam bidang perdagangan. Perkembangan yang positif ini telah menyaksikan sebahagian daripada kota-kota Islam seperti kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang terkenal. Senario yang berlaku tersebut diakui oleh sarjana Barat William Montgomery iaitu “The Religion of Islam Was First and Foremost a Religions of Traders, Not a Religion of the Desert and not a Religion of Peasants.”

Dalam konteks faham Islam, perniagaan adalah sebahagian daripada aktiviti yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Justeru itu, ia memberi petunjuk bahawa bidang keusahawanan dilihat sebagai orientasi pengembangan ekonomi dan perniagaan yang mempunyai objektif untuk kesejahteraan umat manusia. Perlaksanaan aktiviti tersebut bukan hanya diskopkan terhadap aspek ekonomi sahaja namun ia juga turut merentasi bidang sains teknologi, sosial, perdagangan, budaya dan pelbagai institusi yang lain. Melihat kepada kepentingan tersebut, pada dasarnya aspek keusahawanan dilihat sebagai penjana atau pemangkin yang merangsang kepada pelbagai bidang keperluan manusia.

Oleh yang demikian, insan yang ditaklifkan sebagai pemakmur alam ini dituntut oleh agama untuk menggembelingkan sepenuh daya dan tenaga melakukan pelbagai aktiviti yang bertemakan kebajikan dan kebaikan. Ia bertujuan supaya dapat memberikan faedah kepada institusi masyarakat dan makhluk lain amnya. Manifestasi falsafah nilai keusahawanan ini digarap daripada petunjuk Allah S.W.T. yang bermaksud:
”Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
(al-Taubah: 105)

Tafsiran ayat al-Qur’an tersebut dapat difahami bahawa Allah S.W.T. memerintahkan kepada manusia supaya melakukan sesuatu usaha secara komited. Ini adalah disebabkan usaha yang dilakukan oleh manusia adalah sebahagian daripada konseptual ibadah. Bertitik tolak daripada kehendak tersebut, sesuatu usaha amal yang dilaksanakan oleh manusia diikuti dengan nilai-nilai ikhlas kerana Allah S.W.T akan memperolehi ganjaran yang sewajarnya. Melalui aktiviti kerja tersebut tersebut, ia dapat meningkatkan lagi kualiti keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T.

Sumbangan Usahawan

Individu yang dikenali sebagai usahawan akan memberi sumbangan dalam bentuk penerokaan, nukilan idea dan mencari peluang atau mencipta sesuatu untuk memberi manfaat kepada manusia amnya. Natijahnya, penglibatan golongan sedemikian dalam institusi masyarakat telah memberi impak yang positif terhadap penjanaan sosioekonomi masyarakat dan secara tidak langsung merangsang pertumbuhan katalis ekonomi negara secara lebih mapan. Dalam masa yang sama, peningkatan daya saing dalam kalangan usahawan telah berjaya mencipta satu suasana yang positif untuk memacu tahap perkembangan ekonomi yang lebih pesat. Realiti semasa sekarang yang memperlihatkan order ekonomi dunia kini sedang mengharungi arus gelombang globalisasi yang hebat dan mewujudkan persaingan yang kompleks di antara satu sama lain. Justeru itu, bagi mengekalkan daya saing tersebut golongan usahawan perlu mencipta, meneroka potensi alternatif, mengilhamkan idea dan merebut peluang yang sedia ada untuk menyelesaikan masalah dan cabaran semasa yang dihadapi.

Meskipun Islam memberi kebebasan kepada golongan usahawan untuk memanipulasikan sumber alam bagi tujuan untuk merancakkan aktiviti perekonomian, namun individu tersebut perlu terikat dengan ketentuan dan peraturan yang termaktub dalam mu`amalah Islam. Peraturan yang bersifat Ilahi inilah yang menjadi dasar panduan dan etika kepada setiap individu usahawan dalam beinteraksi sesama manusia dan makhluk lain. Ini kerana, usahawan dikonotasikan sebagai pemegang amanah atau dikenali sebagai pengurus. Dalam konteks ketentuan Islam, kedudukan manusia diberi pengiktirafan yang tinggi untuk mengurus sumber-sumber pengeluaran asas seperti tanah, modal, dan hasil mahsul yang lain. Atas kefahaman ini, faktor manusiawi tidak boleh disamakan dengan unsur komoditi sebagaimana yang difahami dalam teoritikal ekonomi ciptaan manusia yang dikenali sebagai faktor asas ekonomi.

Kewajaran ini adalah disebabkan segala makhluk dan sumber yang diciptakan Allah S.W.T di alam ini adalah untuk keperluan dan kemudahan manusia sebagai pelengkap dan kesempurnaan kelangsungan manusia di atas muka bumi ini. Dalam hal ini, manusia tidak boleh diinterpertasikan sebagai alat atau modal untuk tujuan pembangunan dan sebagainya. Sebaliknya, Islam cuba menonjolkan manusia sebagai pemilik, pengolah, perancang atau pentadbir kepada semua faktor-faktor pengeluaran.

Keismpulan

Justeru itu, atas fungsi peniaga atau usahawan amnyaa dalah sebagai pengurus atau pemegang amanah sudah tentulah manusia terikat dengan obligasi hak keagamaan yang perlu ditunaikan sama ada yang melibatkan hubungan dengan PenciptaNya, sesama insan dan makhluk lain. Kealpaan dan kelalaian individu melakukan pelanggaran kewajiban yang telah ditentukan oleh syari`at maka pelakunya akan dikenakan azab yang pedih di hari pembalasan kelak. Menginsafi hakikat tersebut, para peniaga khususnya yang muslim perlu berhati-hati dalam setiap tindak-tanduk yang dilakukan. Peringatan ini dijelaskan dengan nada yang tegas oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur’an yang bermaksud:


”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). Iaitu orang yang apabila menerima sukatan (cupak dan gantang) daripada orang lain mereka minta dipenuhi. Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Tidakkah orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya)., hari berdiri manusia yang mengadap Tuhan Sekelian Alam? Tidak sepatutnya (mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya ”Kitab Suratan Amalan” orang yang derhaka tersimpan dalam Sijjin”
(al-Mutaffifin:1-7)

-Abu Rushd-

Tuesday, September 7, 2010

Selamat Hari Raya Aidil FitriAssalamualaikum. Sedih rasanya bila ramadan akan melabuhkan tirainya meningggalkkan kita semua. Entah bila pulak dapat menikmatinya pula. Pada saat baki yang ada ini sama2la kita moon keampunan daripadaNya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri kepada muslimin dan muslimat. Bertemu lagi Insyallah

Friday, May 7, 2010

Core Values in Successful Entrepreneur: An Evaluation of Islamic Dimensions towards the Formation of Ummah TranquilityBismillahirrahmanirrahim

Salam kepada pembaca, satu lagi artikel yang sedut daripada hasil kertas kerja yang telah dibentangkan pada satu seminar.Semoga ia memberi manfaat khususnya kepada golongan usahawan muslim insyallah.

INTRODUCTION

Generally, the core values that need to be owned by entrepreneurs are complementary to become successful entrepreneurs. Islam has its own opinion in analyzing this issue. Syari`at Islam (Islamic Law) gives awards to people who is working hard to develop a civilization to human happiness and survival institutions. Regarding the world of entrepreneurship, entrepreneurs claimed to inhabit natural resources with the capacity and capability awarded by Allah SWT. Based on this view, entrepreneurs must empower themselves with the values of expertise (value added) which is complementary to the completeness characteristics of successful entrepreneurs. This is because; entrepreneurs who face various obstacles and barriers should always be ready to compete globally which requires specific skills in an effort to sharpen their levels of efficiency themselves.

Claims to entrepreneurs to understand and appreciate the stated values expressed indirectly in the Qur'an as Allah says:

"Verily in the creation of the heavens and the earth; and (at) the changes of night and day, and (in) ships that sail in the sea with useful things to mankind; also the rain which Allah sends down from the sky and He revives the earth after her death, and He hath dispersed therein from various types of animals; thus also (in) wind circulation and floating clouds between the heaven and the earth, indeed (in that it is) exist signs of his power, for people who understand. "
(Al-Baqarah: 164)

In these verses, Wahbah al-Zuhaily 1 submitted views that God commanded man to sharpen his mind in the sense to reveal the nature and benefits contained. This is because the need to think creatively and act based on innovation is part of the mechanism to advance mankind in order to enjoy and thankful what God has conferred. Therefore, guided from the Qur'an verses, the entrepreneurs should take appropriate initiative and be pro-active in developing this natural creativity that has been awarded to them by God. Skills values such as innovation, create opportunities, take risks, courage, high spirit, quality concern and many more needs to be as an intrinsic value in entrepreneurs. Without these values, the Muslim entrepreneurs will be sluggish, static and rigid either from the aspect of mentality, actions and also from the vision to develop a society.


Core Values of a Successful Entrepreneur

Western scholar such as Geoffrey G. Meredith agrees with the view stated that successful entrepreneurs have a unique value compared with others. He outlines the characteristics values such as self-confidence, task-oriented, risk-taking, administrative charisma, innovation, creative and visionary are the value added elements in successful entrepreneurs. Other scholars such as M. Scarborough and Thomas W.Zimmerer in their studies found that characteristics of the underlying values such as pro-active, initiative, performance-oriented, efficient, quality priority, monitoring, high commitment is the key success of a business.

Derived from the explanation, it can be understood that skills values are based on the system value integrated in entrepreneur’s value system. Suryana stated that within the scope of entrepreneurship, values known as the primary value system can be seen through the character and behavior of entrepreneurs. For example, a good intrinsic value in working with entrepreneurs such as diligent, prioritize performance, courage, take risks, prioritize productivity, creative and innovative, work quality, commitment and ability to detect opportunities are the special values for entrepreneurs.
Briefly, based on discussions that have been described, core values include the following elements:


I. Creative and Innovation

Creativity and innovation is the value needed in any successful entrepreneurs. Creative skills in entrepreneurs are the key factors that differentiate them with others. In other words, creative entrepreneurs can be understood as an individual who has creativity in creating ideas and to produce new methods concerning the existing problems and opportunities. This is because; entrepreneurs not only running business activities but they also manipulate all the available resources optimally in order to maximize productivity effectively. As a result, it will help entrepreneurs to develop new ideas to find the best methods in viewing problems and opportunities .

Innovation value is the ability of the entrepreneurs to apply the creative ideas towards problems and opportunities in order to improve productivity and performance. Western scholar such as Drucker gives the definition of innovation as a function of particular value in an entrepreneur. It acts as a tool to entrepreneurs to create new resources to produce wealth or added value to the existing potential sources for the purpose of creating wealth. Entrepreneurs who have such values have a tendency to solve problems critically and explore opportunities that exist to inhabit human life in harmony.
Islamic teachings also urged its followers, especially to the entrepreneurs to give priority to creativity value and innovation within the framework of mu`amalah. Allah SWT has awarded various sources for the continuity of human life. However, the general scale indicated that it cannot accommodate the needs of human perfectly if the results are not manipulated optimally. Therefore, it is the role and duties of entrepreneurs to apply the value of creative and innovation on themselves to help solving some of the requirements needed by the community. In fact, Islam gives the recognition that creative and innovative is the value of quality in entrepreneur.

This matter is emphasized through the Word of Allah in the Qur'an which means:

"He has made the earth easy to use by you, then proceeded around sides, and eat of that wherewith Allah; and (remember) to Allah you shall be raised alive again."
(Al-Mulk: 15)

Allah S.W.T. calls all human kinds to work hard and get the benefit from the awarded provision throughout the earth. The given provision has broader meaning as understood by humans. This is because, the meaning of provision is not only the property owned by a person to meet the needs and glitter, but it includes an entrusted purpose by God on the earth that is the way and the provision content. At the same time, entrepreneurs should be alert and always foresee the sources awarded by Allah from the innovative perspective so it could be exploited in accordance with the requirements of syara` and public interest.
Therefore, as Muslim entrepreneur, they should emphasize creativity and innovation values in business activities. Based on the values, it can stimulate their beyond thinking associated with the current mechanism and encourage research activities to obtain current and dynamic discovery. Furthermore, in entrepreneur modern reality world, Muslim entrepreneurs need to create and grab opportunities that exist in various areas of the Muslim community such as in the areas of food, agricultural, medical, construction, industrial, design and others to provide effective leadership to the field.

Hence, a successful entrepreneur is an individual who has a mindset and have the ability to produce something new. In addition, they also have the ability to add value to existing things using the latest methods to meet the needs of human present condition. Energetic behavior and the creative and innovation value in entrepreneurs will successful in giving impact and positive contribution to the society and the country. For these interests, the stated values assessed as a necessary dominant value to successful entrepreneurs.II. Ability to Manage

Islam regards that successful entrepreneurs need to be complete with the values as managers and have the charisma as leaders. It also urged its followers to give attention to the effective management and strategic planning priority. This understanding is stated in the Qur'an which means:
"We made among them leaders, guiding people to our religion, for their patient and they remain confident of our verses."
(al-Sajadah: 24)

Ibn Kathir in commenting on the verse explains that Allah S.W.T. made the leaders who call people to the way of truth, obey Allah, to call for ma’ruf and prevent dishonor. With their patience in implementing the order, and avoid the ban and completely believes with faith-based the contents of revelation, He has given a strong leader who became leader of his people.

According to al-Sunnah, many hadiths which mentioned about leaders such as the words of the Prophet Muhammad S.A.W. means:

"From al-Hasan RA, said:" One day, 'Ubaidullah bin Ziyad came to visit the homes of Ma'qil bin Yasar, when Ma'qil sick causing his death. Ma'qil said to ‘ Ubaidullah, "I'll say to you a hadith which I heard from Rasullullah S.A.W, Had I believe that I will live longer, this Hadith will not presented to you.” I heard the Messenger of Rasulullah S.A.W. said: "A slave who is trusted by Allah to led the people, but he deceived the people, so if he dies, Allah forbid the Paradise for him."
(Muslim)

In another history, with the meaning:

From 'Auf bin Malik R.A, from the Prophet Muhammad S.A.W, he said: "Imam (leader) the best are those who love you and you love them, they pray for you and you pray for them. Imam of the most immoral (evil) is that you hate and they hate you, you cursed them and they curse you. "Someone asked," Ya, Allah! Can we remove them with the sword?" Rasulullah S.A.W reply, "No, as long as they still pray with you. When you see an action (prudence) which is not good from your leader, please critic his actions, and do not avoid disobeying (of his good action)."
(Muslim)


Based on the submitted evidences, it was clearly distinguished that people who became messengers of Allah on earth were given the responsibility as leaders, regulators, administrators to the universe. To implement these functions, human were the stimulus to all resources and tools in an organization. Human placed as leaders, administrators and others, managed human resources in order to process the natural resources that can be used together. However, as a leader, the individual must bear responsibility for what is done. This is because, in the event of misconduct and elements of deviation, punishment from Allah S.W.T will be given later on.

According to Muhammad Salleh Majid, entrepreneurs as an efficient manager will combine management skills towards achieving clear objectives. At this stage, entrepreneurs implementing their work based on task-oriented decisions. Often, they make decisions based on their own deliberations. As a smart manager, he has the ability to influence the subordinates to perform work activities as targeted. A good manager is an individual who successfully created conducive work culture environment and able to manage human resources to support and work efficiently and productively. In other words, the values of good leadership are the individual that successfully integrate the value of leader and educate people around him with an efficient work culture and instill appreciation values as an exemplary Muslim. Therefore, a successful entrepreneur always thinks about steps and strategies that should be used for managers in organizations in order to be a good leader. This is because entrepreneurs who have the values of exemplary leadership, smart in modifying the existing strengths and weaknesses by looking at the opportunities and competition faced. At the same time, it also has the ability to use creative techniques to create new value for the customers' needs which is unsurpassed by other competitors.

III. Future-Oriented

In this context, Islam gives space to entrepreneurs to act positively to stimulate the performance of activities they do. In fact, Islam encourages entrepreneurs to be far-sighted to create and take advantage of this nature for other human needs. They are given freedom by syara` to exploit all the grace of Allah S.W.T. and processed it in syara’ manner to benefit all beings. Based on the above conditions, Allah S.W.T. appeal to people to be open-minded and do good things to develop life with more dynamic and be full of creativity is an admirable thing. This matter is emphasized by Allah S.W.T. in al-Quran which means:
"Allah created the heavens and the earth with truth; indeed that is a sign for believers."

(al-`Ankabut: 44)

The above verse explained that Allah created the heavens and the earth with various wisdoms as His greatness to the believers. Only those who have a broad understanding can only learn from the guidance of Allah.

Successful entrepreneurs are individuals who have a vision and far-sighted. They think positively and work hard to achieve their goals. These entrepreneurs never are in comfort zone with the achievement; otherwise continue to enhance the competitive performance. They always think to create and discover something new for the public interest. Although entrepreneurs are facing various risks and challenges, it is not a pushing-factor for them to continue to strive and create economic opportunities, vice-versa.

These characteristics build a resistance to entrepreneurs to continue to explore and manipulate available resources around them. These groups also foresee the potential as seen by others as a problem or who had never thought by others as an opportunity for them to create a new value. Hence, a successful entrepreneur is more interested and attracted to seize the opportunity from a problem thought by the public.

IV. Motivated

Entrepreneurs who are successful have a high spirit and a desire to excel and meet the outlined goals. To meet these goals, motivation is the internal value which drives the performance enhancement among entrepreneurs and to work consistently and accommodate the various weaknesses and obstacles encountered. In general, entrepreneurs who are driven by high motivation values often think positive and have self-initiated with the activities which benefit themselves and society. Explanation regarding the importance of motivation value in entrepreneurs according to Islamic perspective detailed as follows:


A. Knowledgeable

Successful entrepreneurs are always sensitive to the needs of themselves and surroundings. To ensure that entrepreneurs are not left behind in the aspect of management, global developments and requirements of society, they should strive to empower themselves with knowledge, skills, systematic planning, resolving conflict intelligently, organizing strategies, marketing techniques and others need to knowledge base. Based on this fundamental importance, knowledge becomes an important value to entrepreneurs which are typically motivated them to excel in every field. According to Ahmad Berek , outstanding entrepreneurs always encouraging themselves to work hard and will not stop learning new things. Through knowledge, entrepreneurs will quickly express their ideas to develop the field of entrepreneurship.

Hence, according to Islam, led to its followers particularly entrepreneurs, should consistently learn to improve the performance of the work done. For the purpose of motivating people in gaining knowledge for the continuity of human civilization, Allah S.W.T. has placed a high position for the knowledgeable. Human dignity based on the knowledge owned has been described with many verses in the Qur'an. Among the verses related to the issues are:
"Allah will raise those who believe among you, and also rank those who have knowledge. And Allah is Aware of what you do"
(al-Mujadalah: 11)


Ibn Kathir interprets based on the hadith narrated by Ahmad, Muslim and others that Allah S.W.T. raised the rank of scripture and hold down several other advantages. Only with knowledge, people can sharpen his mind and instill in his action.

As principle, human always require knowledge. With knowledge, human can develop the existing potential and benefit all the honors conferred on him.

This information can also be seen by notification in the Prophet Muhammad S.A.W. sunnah, such as the words which means:

"Abu Musa, R.A, reported that Prophet Muhammad S.A.W. said: "Parable of guidance and knowledge, that God sent me to deliver, such as heavy rain fell to earth. There is a fertile Earth, sucking water, grow plants, and a lot of grass. There is also a hard, do not suck up water, He gave him the benefit of mankind. They can drink and give drink (cattle, etc.), and for agricultural cultivation. And there is rain that falls in other parts, such as on the ground that neither is not stagnant water nor grows grass. That is the likeness of those who study religion, who want to take advantage of what I asked Allah to convey, learned and teach. And so is the likeness of those who do not want to think about and take care with the guidance of Allah that I sent to convey. "
(Bukhari)
In the context of entrepreneurship, knowledge search is part of the important values that should be appreciated by entrepreneurs. The combination of knowledge, skills and experiences in an integrated manner is an ideal mechanism for the survival of entrepreneurs in order to strengthen high competitiveness. This is because, entrepreneurs not only managing themselves but also organizing physical resources and other humans. Even the knowledge and dominating knowledge management (human resources, organization), social, financial, accounting, human behavior, technology and many more are important to entrepreneurs.


B. Responsible

Generally, patterns of thought and behavior in entrepreneurs cannot be separated by the value of responsibility . Entrepreneurs who have a strong self-motivation are always responsible for what they were doing. Islamic Syari`at also emphasizes the element of responsibility so that they work with full commitment and cautious to avoid violating the regulations determined by the syara’. Therefore, entrepreneurs who have high value of responsibility are usually directed to the exemplary qualities such as discipline, hardworking , ethical , commitment and consistent to what is done .
The Qur'an asserts that person including the entrepreneurs is absolutely accountable with what they work for. This emphasized the words of Allah S.W.T. which means:
"Every soul is a pledge from the (evil for evil deeds) which earned"
(Al-Muddathir: 38)

According to Rafik Issa Beekun , understanding of the verse is associated with the principle of unity and equality. It can be understood that any obligation must be implemented unless clearly a conflict occurs from a moral point of regulation. For example, during the reign of Sayyidina Umar, problems arise to the people in Muslim area (Medina) when the crisis of price occurred. He sought a way to overcome this crisis. These actions were performed on the basis of responsibility as a government that prioritizes the interests of the people above themselves .
From the perspective of the Sunnah, the words of the Prophet Muhammad S.A.W., which means:

"From Mundzir bin Jarir r.a., from his father, he said: .... Whoever works for good in Islam, he earned reward of those who imitate the deed, without reducing their wages. And whoever perform the evil work, then he will get the sin, plus the sins of those who imitate the act, without reducing their sins. "
(Muslim)

Referring to the evidence submitted, Islam emphasizes the value of responsibility to each individual Muslim. Similarly to the entrepreneurs, they are responsible for directing the activities undertaken to meet the syara’ requirements and not bring any threat to mankind. This is because; they will be question with what they have done on land in the akhirat.


C. Self-Confidence

Self-confidence is part of an important value that entrepreneurs should have. Practically, these values become a platform for entrepreneurs to solve wisely whatever activities. Essentially, Islam directs its followers to perform any task with full confidence, courage and with full precision. As successful Muslim entrepreneurs, they had the courage and high confidence to move forward in their fields.

This fact can be observed in the Qur'an, Allah S.A.W. says which means:

"And don’t you feel weak, and do not sorrow; in fact you are the highest (rank) if you are believers."
(Ali-`Imran: 139)

Within the meaning of the verse, Allah S.W.T. forbids Muslims from being negative such as being weak and sorrow. It is because, the believers will achieve victory as promised by Allah S.W.T. Based on that sentence, successful entrepreneurs did not let themselves from being limited with negative values which become the barriers and blocking their progress to success. Based on this self-confidence, successful Muslim entrepreneurs dared to move boldly and to take risks finding the opportunities in exploring entrepreneurship.
Value of self-confidence is also supported by al-Sunnah. Evidence can be seen from this hadith of Muhammad S.A.W. which means:

From Anas r.a., Rasulullah S.A.W. said: "When you pray, you shall truly believe in prayer (that Allah Ta'ala hear and answer). Do not pray with the words:" God, if you Noble, give me! Because Allah Ta'ala is not forced to meet a prayer."
(Muslim)


According to evidences, successful entrepreneurs are individuals who have the courage and confidence towards Allah S.W.T in implementing mua’amalah activities. Therefore, it can prevent them from relying solely on others without working diligently. According to Western scholars such as Ivan Burnell , to produce confidence value in people including entrepreneurs will produce a positive value in them to respect and believe that they themselves are important. It is so important because people not only manage solely on physical aspects but it includes emotional and mental. Hence, self-confidence is part of the fundamental values in successful entrepreneurs to act with more maturity. According to Meredith , the higher entrepreneur’s confidence is in themselves, the greater confidence and their willingness to try something that others viewed as a risk. Specifically, those who have a high value of self-confidence have the ability to judge accurately.

-Abu Rushd-

Pengurusan Penting Kepada Usahawan


Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga sema pembaca dirahmati oleh Allah. Pada kali ini , penulisan saya menyentuh tentang aspek keusahawanan Islam. Semoga mendapat manfaat dan faedah daripadanya. Yang selebihnya hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui


Pengenalan

Dalam dunia keusahawanan, unsur keuntungan adalah perkara penting yang ada dalam pemikiran para usahawan. Usahawan berjaya sentiasa mencari jalan untuk menjana keuntungan hasil daripada pelbagai aktiviti yang diusahakan. Namun begitu, faktor pengurusan juga tidak boleh diabaikan oleh para pengusaha. Justeru itu, usahawan yang berjaya bukan hanyak bijak memasarkan produk atau perkhidmatan yang disediakan tetapi juga berfungsi sebagai pengurus yang cekap. Pengurusan yang efisien dapat membantu pengusaha mengorganisasikan pengurusan dengan baik dan juga dapat melicinkan setiap proses yang berlaku daripada perkara yang besar sehinggalah kepada perkara yang kecil. Tanpa pengurusan yang mantap, tidak mungkin seseorang individu pengusaha tersebut dapat merencanakan aktiviti yang dijalankan dengan berkesan bahkan sistem organisasi yang diwujudkan juga agak rapuh dan lemah. Lihat sahaja usahawan yang berjaya, di samping memiliki empayar perniagaan yang hebat mereka juga mempunyai sistem pengurusan yang berkesan. Justeru itu, dalam artikel ini penulisan ini cuba mengupas berkaitan kemahiran mengurus yang perlu ada usahawan dari perspektif Islam.

Kemahiran Mengurus

Islam berpandangan bahawa usahawan yang berjaya perlu dilengkapi dengan nilai-nilai sebagai pengurus dan memiliki karisma sebagai pemimpin yang baik. Ajaran ini juga menyeru umatnya supaya memberi perhatian terhadap pengurusan yang efektif dan mengutamakan perancangan yang strategik. Pemahaman ini diisyaratkan dalam al-Qur’an yang bermaksud:
”Dan Kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaumnya kepada agama Kami, selama mereka bersikap sabar serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami.”
(al-Sajadah: 24)

Ibn Kathir melalui tafsirnya ”tafsir Ibn Kathir” dalam mengulas ayat tersebut menjelaskan Allah S.W.T menjadikan pemimpin-pemimpin yang menyeru kaumnya pada jalan yang benar, taat kepada perintah Allah, menyeru kepada perkara ma`ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Oleh kerana kesabaran mereka melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dan meyakini sepenuhnya isi kandungan wahyu berasaskan iman yang kukuh maka Allah mengurniakan pemimpin yang menjadi ketua kepada kaumnya.

Menurut al-Sunnah pula terdapat beberapa hadith yang menyentuh tentang pemimpin dan kepimpinan. Antaranya, seperti sabda Nabi S.A.W yang bermaksud:

”Daripada al-Hasan R.A., katanya: "Pada suatu hari, 'Ubaid Allah bin Ziyad datang berkunjung ke rumah Ma'qil bin Yasar, ketika Ma'qil sedang sakit yang menyebabkan kematiannya. Kata Ma'qil kepada 'Ubaid Allah, "Saya akan sampaikan kepada anda sebuah hadith yang saya dengar sendiri daripada Rasullullah S.A.W Kalaulah saya yakin bahawa saya akan hidup lama, hadith itu belum saya sampaikan pada anda. Saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: "Seorang hamba yang dipercayakan Allah memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika dia mati, Allah mengharamkan syurga baginya." (Hadith Sahih diriwayatkan oleh Muslim)

Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah S.A.W bersabda maksudnya:

“Daripada 'Auf bin Malik R.A, dari Rasulullah S.A.W., katanya: "Imam (pemimpin atau pembesar) yang terbaik ialah mereka yang mencintai kamu dan kamu mencintai mereka; mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Imam yang paling buruk (jahat) ialah yang kamu benci dan mereka membenci kamu; kamu mengutuk mereka dan mereka mengutuk kamu." Seseorang bertanya, "Ya, Rasulullah! Bolehkah kami menyingkirkannya dengan pedang?" Jawab Rasulullah S.A.W., "Tidak, selama mereka masih solat bersama-sama kamu. Apabila kamu lihat suatu tindakan (kebijaksanaan) yang tidak baik daripada pembesar kamu, kritiklah tindakannya, dan jangan lepas tangan untuk tidak taat (terhadap tindakannya yang baik)."
(Hadith Sahih diriwayatkan oleh Muslim)

Berasaskan kepada dalil-dalil yang dikemukakan tersebut jelas menunjukkan keistimewaan manusia yang menjadi utusan Allah di muka bumi diberi tanggungjawab sebagai pemimpin, pengatur dan pentadbir kepada alam sejagat. Bagi melaksanakan fungsi tersebut, manusia sebagai daya penggerak kepada semua sumber dan alat yang terdapat dalam sesuatu organisasi. Sumber itu boleh diperolehi sama ada daripada tenaga manusia ataupun dari bahan mentah. Manusia yang diletakkan sebagai pemimpin, pentadbir dan sebagainya mengurus sumber manusia untuk mengolah sumber alam supaya dapat dimanfaatkan bersama. Menurut Mohd Amin Salih dalam penulisannya bertajuk ” Kecemerlangan Pentadbiran, Dasar dan Amalan Dalam Islam”, sebagai seorang pemimpin, individu tersebut perlu memikul tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan. Ini kerana, sekiranya berlaku salah laku dan unsur-unsur penyelewengan, sebagai balasannya akan dikenakan azab daripada Allah S.W.T kelak.

Menurut Muhammad Salleh Majid dalam penulisannya ”Budaya Usahawan”, usahawan sebagayang bertindak sebagaii pengurus yang cekap akan berusaha menggembelengkan pengurusan yang diterajuinya ke arah pencapaian objektif yang jelas. Pada tahap ini, usahawan bertindak melaksanakan tugasan yang berorientasikan keputusan. Lazimnya, ia bertindak membuat keputusan berdasarkan kepada pertimbangannya sendiri. Sebagai pengurus yang bijak, dia bukan sahaja memiliki keupayaan untuk mempengaruhi staf bawahannya untuk melaksanakan aktiviti kerja sepertimana yang disasarkan. Di samping itu, dia juga mampu melahirkan suasana persekitaran budaya kerja yang kondusif dan berkebolehan menguruskan sumber manusia supaya menyokongnya dan melaksanakan tugas dengan cekap dan berproduktif.

Dengan kata lain, nilai-nilai kepimpinan yang baik ialah individu tersebut berjaya mengintegrasikan nilai memimpin dan mendidik orang-orang di sekelilingnya dengan budaya kerja yang cekap dan menerapkan penghayatan nilai-nilai terpuji sebagai seorang muslim. Oleh yang demikian, usahawan yang berjaya sentiasa memikirkan langkah dan strategi yang perlu digunakan untuk menjadi pengurus dalam organisasi yang diterajuinya agar menjadi pemimpin yang baik. Ini kerana, usahawan yang memiliki nilai-nilai kepimpinan yang terpuji, bijak menyesuaikan kekuatan dan kelemahan yang ada dengan melihat peluang dan persaingan yang terpaksa dihadapinya. Dalam masa yang sama, ia juga memiliki keupayaan dalam menggunakan teknik-teknik kreatif untuk mencipta nilai baru terhadap kehendak pelanggan yang sukar ditandingi oleh pesaing yang lain.

Kesimpulan

Justeru itu, tidak dinafikan lagi bahawa kemahiran mengurus adalah sebahagian daripada unsur-unsur penting yang ada pada usahawan. Ini kerana, kebayakan pengusaha yang baru berkecimpung dalam dunia perniagaan pada hari ini kurang menitikberatkan aspek pengurusan dalam amalan mereka. Ini kerana, barangkali unsur tersebut didapati kurang diberi keutamaan oleh para pengusaha disebabkan tahap pengetahuan dan pengalaman masih lagi rendah. Sebaliknya, para pengusaha hanya mementingkan persoalan keuntungan material dan kurang memberi perhatian dari aspek pengurusan. Berkemungkinan, para usahawan beranggapan perkara ini adalah remeh dan tidak menjejaskan prestasi pengusaha. Oleh kerana, mentaliti songsang yang ada pada individu terbabit mengakibatkan aktiviti yang diusahakan tersebut hanya dapat bertahan dalam jangka masa yang pendek dan tidak mempunyai keupayaan untuk bersaing di pentas yang lebih terbuka.

Mengambil contoh bentuk pengurusan yang diaplikasikan oleh Nabi Muhammad S.A.W dalam perniagaan yang dijalankannya. Baginda S.A.W telah berjaya membuktikan dirinya sebagai seorang pengurus yang hebat. Jika dibongkar sirah Baginda, beliau telah berjaya memajukan perniagaan Siti Khadijah (Isteri Baginda) bukan hanya di peringkat domestik tetapi juga merentasi sempadan negara yang lain. Oleh kerana, Baginda telah membuktikan kejayaannya sebagai seorang peniaga dan pengurus yang cekap, beliau telah diberi kepercayaan oleh Siti Khadijah untuk menjadi ketua ekspedisi perniagaan membawa barang dagangan untuk dipasarkan di luar tanah Arab. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa kemahiran pengurusan adalah penting kepada usahawan yang perlu diberi perhatian sewajarnya.

-Abu Rushd-

Tuesday, January 19, 2010

Suburkan hati budi dengan nilai-nilai murni


Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi, sudah lama saya tidak menulis dalam blog ini. Untuk kali, penulisan saya menjurus berkaitan topik nilai-nilai murni. Semoga ianya memberi faedah kepada para pembaca. Sekian terima kasih.

Suburkan hati budi dengan nilai-nilai murni

Pengenalan

Pada asasnya, nilai murni adalah nilai bersifat universal yang memprojekkan kepada adab yang terpuji, peradaban dan tatasusila individu dalam kerangka perhubungannya dengan tuhan, manusia dan alam. Perbincangan nilai murni cenderung membahaskan domain-domain nilai substantif seperti agama, rohaniah, moral dan estetika yang mencetuskan stimulasi yang positif seperti ketenangan emosi, kedamaian pemikiran, jiwa yang bersih dan keluhuran akal budi manusia. Nilai murni juga merangkumi set-set nilai yang terdiri daripada nilai instrumental, nilai mutakhir dan nilai integratif. Berdasarkan kepada penjelasan ini, dapatlah difahami bahawa unsur-unsur alam dan benda yang lain diluar kategori manusia dianggap tidak mempunyai nilai murni.

Umumnya, nilai-nilai murni dari perspektif Islam berfungsi sebagai indikator dan memandu manusia ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan melalui pedoman wahyu. Nilai-nilai murni Islam lebih terfokus kepada harmonisasi antara doktrin rabbani dan kemanusiaan untuk mencapai kejayaan hakiki dalam dimensi duniawi dan ukhrawi. Nilai murni pada pandangan Islam bersifat `alami dan diikat dengan doktrin agama. Individu yang menghayati nilai-nilai tersebut akan mendapat ganjaran kebaikan, walau bagaimanapun, jika berlaku kontradiksi dengan nilai-nilai tersebut maka pelakunya akan mendapat dosa. Justeru itu, melihat kepada kepentingan tersebut, manusia diingatkan supaya memperkaya dan melengkapkan diri dari aspek zahir dan batin dengan nilai-nilai yang positif. Ini kerana, apabila keperluan rohaniah manusia dari aspek jasad dan ruh tidak disantapkan dengan nilai-nilai luhur ia boleh menyebabkan berlakunya kecacatan. Secara tidak langsung ia boleh merosakkan fungsi asal manusia untuk menjadi insan yang berkualiti. Meskipun pada zahirnya kelihatan jasad individu itu nampak sihat namun dari aspek batiniahnya dijangkiti dengan penyakit yang boleh merosakkan jiwa. Akibatnya, timbullah sifat gelisah, marah, dendam, kecewa dan pelbagai lagi sifat tercela.
Kepentingan Nilai-Nilai Murni Dalam Kerangka Hati Budi Manusia

Kehidupan manusia di atas muka bumi ini bukanlah hanya bertujuan semata-mata untuk memenuhi survival melangsungkan kehidupannya sebagai makhluk seperti makan, minum, berkeluarga, mengembangkan zuriat, bermasyarakat dan sebagainya. Keperluan yang dinyatakan tersebut hanyalah bersifat menyempurnakan masalah asasi yang dihajati oleh manusia. Objektif yang perlu dicapai oleh manusia dari perspektif konsep pandangan hidup muslim lebih tinggi dan murni dari keperluan tersebut.

Insan yang diciptakan Allah dan mendapat kedudukan yang istimewa di sisi makhluk lain perlu memelihara status kedudukan ini. Meskipun begitu, kegagalan manusia memenuhi tanggungjawabnya sebagai insan dalam kaca mata Islam akan meruntuhkan pengiktirafan tersebut sehingga darjat manusia sama sahaja dengan status haiwan. Analogi manusia yang bersifat sedemikian digambarkan dalam al-Quran, Allah S.W.T berfiman:

Maksudnya: Dan sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.
(al-`Araf:179)

Dalam konteks agama Islam, ruanglingkup amalannya perlu diharmonikan dengan nilai-nilai murni yang perlu dihayati dan dibudayakan oleh setiap individu muslim agar kejayaan yang ingin dicapai benar-benar menepati falsafahnya. Keperluan kepada nilai tersebut adalah penting kepada setiap insan dalam merangka blue print kehidupan manusia yang seimbang dari aspek rohani, spritual dan intelektual. Dalam mengurus institusi manusia amnya, elemen agama, akhlak dan etika perlu diberi keutamaan. Elemen-elemen yang dinyatakan ini menjadi asas yang bersifat fundamental dalam proses membangunkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif. Ia perlu diolah secara kreatif dan komprehensif supaya pemahaman nilai-nilai murni yang berteraskan nilai rohaniah dapat diseimbangkan dengan faktor pematuhan, penghayatan dan pengamalan.

Banyak kepincangan yang berlaku dalam institusi masyarakat antaranya adalah disebabkan oleh mengutamakan nilai materialistik, bersifat ananiah (individualistik), terpengaruh dengan faktor peredaran semasa serta nilai-nilai negatif yang lain. Oleh yang demikian, tidak menghairankan sekiranya pihak pemerintah begitu menekankan penghayatan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Realitinya, kepentingan nilai-nilai murni perlu dijadikan agenda keutamaan dalam proses membangunkan institusi manusia. Hal yang demikian disebabkan agama adalah kemuncak keutamaan bagi manusia dan agama juga menjadi petunjuk hakiki kepada kejayaan yang dikecapi oleh manusia.

Kehidupan manusia perlu dibimbing dengan panduan wahyu supaya setiap tindakannya sentiasa bertepatan dengan tuntutan keagamaan dan selari dengan fitrah kemanusiaan. Manusia yang terpinggir dengan pedoman wahyu seringkali melanggar arahan dan peraturan agama serta bertindak di luar norma kemanusiaan demi memenuhi cita-citanya atas desakan hawa nafsu. Sebaliknya, individu muslim yang beriman sentiasa bertindak berasaskan nilai-nilai mahmudah yang diutarakan oleh Islam dan sentiasa berhati-hati dalam tindak-tanduknya. Golongan manusia sedemikian bukan sahaja mempunyai personaliti dan akhlak terpuji sesama manusia dalam masa yang sama juga mereka juga memiliki adab yang baik dengan Allah S.W.T.

Sebagai individu mukmin yang baik, ia sentiasa mengutamakan nilai-nilai murni dalam kehidupan seperti berakhlak, bercakap benar, beramanah, akauntabiliti, mengutamakan pemuafakatan dan persefahaman, bertoleransi, menghormati hak orang lain dan sebagainya. Manusia yang bertaqwa kepada Allah S.W.T. sentiasa berhati-hati dan takut melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan syara` sama ada secara terang-terangan atau di luar pandangan manusia. Ironinya, inilah keistimewaan dan keunikan sistem agama yang berteraskan order tauhid rabbani, sistem ini dihormati dan diiktiraf oleh manusia atas sifatnya yang sejagat dalam memelihara keharmonian dan ketenteraman manusia bukan sahaja di alam dunia bahkan berkesinambungan di alam akhirat.

Manifestasi ketaqwaan manusia kepada Allah dapat dilihat melalui tanda kesyukuran yang dizahirkan oleh manusia di atas nikmat yang dikecapinya. Setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia atas sifat Rahman dan Rahim tidak dapat dihitung oleh manusia. Allah S.W.T. tidak melihat kekayaan, kemegahan, kehormatan, pangkat dan darjat dimiliki oleh manusia sebaliknya tahap ketaqwaan yang dimiliki oleh seseorang menjadi kayu ukur kepada kejayaan seseorang.

Oleh yang demikian, apabila nilai-nilai murni yang disokong dengan elemen takwa berasimilasi dalam diri inidividu muslim secara tidak langsung ia akan membenihkan tindakan yang terarah kepada kebaikan. Hati, pemikiran dan tingkahlaku manusia yang bersifat sedemikian sentiasa cenderung melaksanakan tuntutan dan amanah sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam dengan penuh berhikmah dan bertanggungjawab. Dalam sebuah hadith daripada Anas bin Malik R.A, dinyatakan, bahawa Nabi Muhammad S.A.W bersabda yang maksudnya:

“Ada tiga perkara, apabila terdapat dalam diri seseorang maka dia akan merasakan bagaimana manisnya Iman: mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lain. Benci menjadi kafir kembali, setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke dalam neraka” (Riwayat Muslim).


Kesimpulan

Meskipun nilai-nilai murni dilihat sebagai subjektif, namun mengetepikan nilai-nilai moral rohaniah akan menjadi pembangunan insan tidak bersifat holistik. Ini kerana, dengan mengabaikan nilai-nilai luhur yang mempengaruhi tingkahlaku manusia ia akan memberi dampak yang negatif kepada kerangka perhubungan manusia sesama manusia secara bersepadu. Justeru itu, nilai murni yang bersumberkan nilai rohaniah menjadi formula yang terbaik untuk mendidik masyarakat tentang nilai-nilai fitrah kemanusiaan yang murni, menyedarkan manusia tentang hak dan obligasi sosial yang lain.

Masyarakat yang dididik dengan lokus kawalan nilai-nilai murni akan berjaya mencipta budaya masyarakat penyayang dan bertoleransi terhadap kepelbagaian dan perbezaan agama dan budaya. Oleh yang demikian, budaya penyayang dalam institusi masyarakat yang dijalin dengan nilai insaniah yang murni tidak mungkin menyuburkan nilai-nilai negatif seperti berfikiran jumud, hasad dengki, bersifat cauvinis, individualistik, materialistik dan sebagainya. Penyatuan di antara kelompok etnik yang berlainan seperti yang berlaku di antara kaum Ansar dan Muhajirin menjalinkan ukhuwwah al-Islamiyyah dan mengukuhkan lagi jaringan interaksi sosial menjadi bukti kepada konsep persaudaraan yang dislogankan oleh Islam.

_Abu Rushd-