Selamat Datang

Selamat datang saya ucapkan kepada pengunjung ke blog ini. Ia bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturrahim sesama saudara kita dan berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan Islam. Semoga ianya mendapat keberkatan dan keredhaan daripada Ilahi. Semoga mendapat manfaat daripadanya

About Me

My photo
Abu Rushd Penulis berkaitan isu-isu agama

Monday, June 23, 2008

Pemikiran Luhur


Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertamanya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana diberi diberi nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Untuk ruangan pada kali ini, penulisan saya cenderung memfokuskan konsep pemikiran manusia. Sebahagian daripada pemikiran tersebut dikenali sebagai pemikiran luhur. Pemikiran tersebut berlatarbelakangkan kepada teras keagamaan. Diharapkan penulisan kecil ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca.


Konsep Asas Pemikiran Luhur

Secara amnya, pemikiran luhur boleh ditakrifkan sebagai pemikiran yang bersifat kudus dan mempunyai norma-norma positif yang dihormati. Menurut Prof. Dr. Yusof Hassan dalam bukunya “Pemikiran Saintifik, SPB4L” pemikiran luhur dikategorikan sebagai pemikiran keagamaan. Dalam membincangkan hal ini, kita tidak dapat lari dari menjelaskan tentang konsep akal. Secara prinsipnya, akal merupakan satu daya kekuatan yang tersembunyi dalam diri setiap manusia. Menurut kamus “Lisan al-Arab”, akal dimaksudkan sebagai pintar dan lawan kepada maksud tersebut iaitu bodoh. Ia juga dapat difahami sebagai:- Daya penentu dalam banyak perkara;
- Hati nurani; dan
- Kuasa yang membezakan antara manusia dan binatang.

Sehubungan dengan itu, seorang sarjana Islam Muhammad Abd. Rauf dalam penulisanya “The muslim mind: history of the muslim intelectual life” menegaskan pemikiran Islam juga boleh diertikan sebagai pemikiran luhur. Penggunaan istilah ini adalah adalah relevan dan boleh diterima disebabkan pemikiran luhur didefinisikan sebagai pemikiran yang berteraskan elemen keagamaan. Meskipun begitu, pendekatan yang terdapat pada sistem pemikiran luhur dari perspektif Islam perlu dibezakan dengan sistem pemikiran berasaskan agama lain. Ini kerana prinsip-prinsip pemikiran luhur menurut acuan Islam bukan sahaja ditentukan melalui kaedah saintifik tetapi juga bersumberkan kepada wahyu Agung (reavealed principles).

Merujuk kepada kajian yang dijalankan oleh seorang intelektual Islam Mustafa Saad yang bertajuk “Al-Turath al-Islami fi ahdath al-turuq li ta`lim fann al-khutut al-`arabiah wa al-zakharif al-Islamiah” beliau menjelaskan akal manusia boleh dibahagikan kepada tiga tahap.


Pertama, akal yang bersifat burhaniyyah, kapasiti akal jenis ini cenderung untuk mengikut petunjuk yang yakin dan mempunyai keupayaan untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat dhururi. Akal dalam kategori ini akan melahirkan insan yang cemerlang. Meskipun begitu, hanya sebilangan kecil manusia sahaja yang memiliki akal jenis tersebut.


Kedua, akal yang mampu mencerna dan menganalisis sesuatu objek secara rasional. Manusia yang memiliki akal pada tahap cenderung menggunakan pendekatan pemikiran logik.


Ketiga, akal yang berada pada tahap ini memerlukan bimbingan dan panduan secara sistematik. Akal tersebut tidak mampu untuk berfikir secara deduktif. Realitinya, akal pada tahap ketiga inilah yang dimiliki oleh sebahagian besar manusia. Manusia yang memiliki bentuk pemikiran tersebut, perlu diberi bimbingan kerana mereka tidak mampu untuk menyelami sesuatu dengan mendalam yang diluar jangkauan kekuatan panca indera manusia.

Oleh yang demikian, manusia yang berpegang kuat kepada tuntutan agama dapat mengekploitasikan akal yang dianugerahkan oleh Allah S.W.T untuk menggali khazanah ilmu tentang rahsia-rahsia alam raya ini. Menurut Imam Abu Zakaria al-Razi dalam karangannya “Al-tibb al-ruhani”, Allah telah menganugerahkan kepada manusia akal bertujuan supaya manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengecapi hasanah di dunia dan akhirat. Keistimewaan akal yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu rahmat yang tidak ternilai.


Berbekalkan anugerah tersebut, manusia dikelompokkan dalam hirarki yang tertinggi berbanding makhluk ciptaan Allah yang lain seperti haiwan. Antara lain keajaiban akal yang dimiliki oleh manusia ialah dapat mengetahui rahsia alam yang tidak dapat dijangkau oleh mata manusia biasa. Di samping itu, dengan akal juga manusia dapat mengenali Allah, tuhan mencipta seluruh makhluk di alam ini. Justeru itu, klimaks kekuatan akal manusia tercapai apabila akal berfungsi sepenuhnya untuk mengkaji dan meneliti kekuasaan dan keagungan Allah S.W.T. Imam al-Ghazali dalam kitbnya yang terkenal “Ihya’ ulum al-din”, menukilkan manusia mengabaikan fungsi tersebut mengakibatkan taraf manusia tersebut lebih rendah daripada makhluk ciptaan Allah yang lain bahkan lebih rendah daripada haiwan. Realiti ini dapat dilihat melalui firman Allah S.W.T yang bermaksud:


Terjemahan : “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati yang tidak (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan mempunyai mata yang tidak (mahu) melihat dengannya (bukti-bukti keEsaan Allah), dan mempunyai telinga yang tidak (mahu) mendengar dengannya (ajaran dan nasihat), mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai.”
(Surah al-Araf 7 : 179)

Hakikatnya, al-Quran memberi pengiktirafan yang tinggi terhadap akal manusia. Oleh yang demikian, manusia yang berjaya mengimplementasikan nilai-nilai pemikiran luhur yang diikat dengan prinsip-prinsip teologi akan menjadi manusia bahagia di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, al-Quran sentiasa menekankan pembudayaan berfikir dalam setiap tingkah laku manusia. Penekanan ini dapat dilihat melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan disentuh oleh al-Quran sebanyak 49 kali. Dalil ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya keistimewaan akal.


Antaranya, firman Allah S.W.T yang bermaksud:

Terjemahan : “Dan dari buah tamar (kurma) dan anggur, kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal; sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mahu menggunakan akalnya.”
(Surah al-Nahl 16:67)


Selain dari itu juga manusia yang tidak menggunakan akal ke arah kebaikan menyebabkan mereka melakukan kemusnahan dan akan mendapat azab daripada Allah. Dalam Surah yang lain Allah S.W.T berfirman yang bermaksud:

Terjemahan : “Dan apabila kamu menyeru (azan) untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal.”
(Surah al-Ma’idah 5:58)

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran tersebut, dapatlah difahami bahawa manusia yang bijak di sisi Allah S.W.T ialah mereka yang berjaya meletakkan peranan akal ditempat yang betul. Penyelewengan akal yang dilakukan oleh manusia akan memberi implikasi yang negatif dan seterusnya di keji oleh Allah. Dari sini, jelaslah pemikiran luhur yang berteraskan agama menjadi indicator kepada manusia untuk berjaya dalam kehidupan. Mereka yang tergolong dalam kategori ini akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan demi kesejahteraan umat manusia sejagat dan sebaliknya mereka yang tidak dikawal oleh pemikiran luhur cenderung melakukan penyelewengan yang boleh menjejaskan proses pembentukan peradaban manusia. Kedangkalan manusia memahami fungsi akal yang hakiki menyebabkan fikiran mereka diwarnai dengan hasutan Iblis dan godaan nafsu yang tinggi dan akhirnya mereka semakin jauh dari petunjuk Ilahi.

No comments: