Selamat Datang

Selamat datang saya ucapkan kepada pengunjung ke blog ini. Ia bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturrahim sesama saudara kita dan berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan Islam. Semoga ianya mendapat keberkatan dan keredhaan daripada Ilahi. Semoga mendapat manfaat daripadanya

About Me

My photo
Abu Rushd Penulis berkaitan isu-isu agama

Monday, July 7, 2008

Pemikiran Luhur Asas Kepada Pembentukan Towering Personality


Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Bertemu lagi dalam siri penulisan seterusnya. Semoga sumbangan kecil ini dapat memberi manfaat kepada pembaca


Pemikran Luhur


Islam sebagai satu ajaran yang sempurna sudah semestinya mempunyai sistem peraturan lengkap yang diciptakan oleh Ilahi untuk diaplikasikan oleh manusia dalam memastikan kelangsungan peradaban insan berjalan dengan sempurna. Menyentuh tentang aspek pembangunan akal manusia lazimnya ia perlu dibangunkan dengan menerimapakai prinsip-prinsip yang digariskan oleh Islam dan relevan dengan kehendak masyarakat dan realiti semasa. Dalam hal ini Prof. Dr. Fazlur Rahman menjelaskan dalam penulisannya bertajuk “Islam dan masalah keadilan ekonomi” menjelaskan sifat normatif yang perlu ada pada aspek pembangunan pemikiran lazimnya berdasarkan kepada kerangka yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah. Kombinasi pemikiran manusia dengan tuntutan agama akan mempengaruhi tingkah laku manusia ke arah perbuatan yang lebih positif. Melalui pemikiran tersebut terpancarlah nilai-nilai murni dalam diri manusia atau dikenali sebagai sifat mahmudah.

Di samping itu, perbincangan pemikiran luhur juga merangkumi semua prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, pemikiran ini juga meliputi perkara-perkara yang berkaitan aktiviti manusia yang menyentuh tentang elemen akidah, syariah, muamalah dan akhlak serta nilai-nilai terpuji yang lain. Golongan manusia yang berjaya mengaplikasikan semua elemen ini dengan sempurna dalam kehidupan mereka mencapai tahap muslim, mukmin dan muhsin. Di samping itu, manusia yang benar-benar menghayati tuntutan agama akan melahirkan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan ini merupakan benteng pertahanan yang dapat mengawal manusia daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran agama. Ini kerana, pada pandangan masyarakat Islam setiap gerak laku manusia akan dinilai dengan seadil-adilnya oleh Allah S.W.T sama ada dengan ganjaran atau balasan. Berasaskan kepada kepercayaan ini, manusia akan lebih berhati-hati dalam berinteraksi sama ada yang melibatkan hubungan dengan Allah, sesama manusia dan juga alam. Individu yang memiliki personaliti unggul bukan sahaja cemerlang dari segi pencapaian ilmu tetapi juga memiliki keperibadian yang baik.

Bagi golongan manusia yang menggunakan akal tetapi tidak bersandarkan kepada landasan teologi mereka sentiasa didorong oleh hawa nafsu dalam melakukan sebarang tindakan. Mereka sanggup melakukan pencerobohan terhadap orang lain, melakukan pembunuhan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya. Kelompok manusia tersebut lebih mementingkan faktor kebendaan (profane) dan mereka hanya mengeksploitasi sains dan teknologi untuk kepentingan mereka semata-mata. Sebaliknya, golongan saintis yang beriman kepada Allah S.W.T sentiasa memikirkan bagaimana teknologi tersebut dapat meningkat kualiti hidup masyarakat. Di samping itu, mereka juga menggunakan teknologi tersebut untuk mengkaji misteri khazanah alam bagi membuktikan kekuasaan Allah yang Maha Bijaksana.

Menurut al-Maududi dalam kitabnya “Mabadi’ al-Islam”, beliau menjelaskan bahawa pemikiran manusia yang bertunjangkan akidah akan melahirkan insan yang mempunyai personaliti yang unggul. Mereka tidak mudah berputus asa dalam mencapai sesuatu yang dihajati di dunia ini, disebabkan keyakinan yang tinggi bahawa Allah S.W.T yang Maha berkuasa di atas sekalian makhluk. Jiwa manusia yang sentiasa dibasahi dengan cahaya iman sentiasa dalam keadaan yang aman dan tenang. Menyentuh tentang syariah pula ia merangkumi konsep beribadah kepada Allah, prinsip kenegaraan, kemasyarakatan, sistem mamalah, interaksi manusia sesama makhluk dan ketentuan yang berkaitan dengan persoalan hukum. Dengan kata lain, syariah dapat difahami sebagai peraturan-peraturan keagamaan yang menerangkan sistem perhubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan makhluk Allah yang lain serta merangkumi ibadah bersifat khusus dan umum.

Dalam konteks akhlak pula, pemikiran luhur yang bercitrakan Islam perlu sentiasa dirangsang dengan adab yang terpuji. Hakikatnya, fitrah kejadian manusia begitu sinonim kepada perkara-perkara kebaikan. Menurut pandangan Islam, ajaran ini cenderung menyeru manusia melakukan kebaikan yang tidak bertentangan dengan tabie manusia. Sehubungan dengan itu, doktrin akhlak merangkumi keseluruhan ruang lingkup kehidupan manusia. Citra hati budi masyarakat Islam dapat digambarkan melalui nilai-nilai akhlak yang diamalkan. Bagi masyarakat Islam, Nabi Muhammad S.A.W. merupakan model ikutan yang terbaik untuk dicontohi dari aspek akhlak. Seluruh kehidupan baginda merupakan manifestasi keindahan akhlak yang tiada tolok bandingnya.

Kesimpulan

Justeru itu, pemikiran luhur yang dilatari dengan prinsip Islam akan membentuk satu kerangka pembangunan fikiran yang cenderung untuk melahirkan manusia yang memiliki personaliti unggul. Berasaskan kepada kaedah pemikiran tersebut, masyarakat Islam akan berjaya membentuk masyarakat yang berinovatif, mempunyai daya reka cipta yang tinggi serta berfikiran terbuka. Tegasnya, ajaran Islam tidak menyekat kebebasan manusia untuk menerokai sesuatu bidang disiplin ilmu, bahkan ia sentiasa menyeru manusia berfikir ke arah yang positif. Islam sentiasa memberi dorongan dan motivasi kepada masyarakatnya supaya membudayakan amalan berfikir secara kritis dalam setiap bidang kehidupan agar manusia tidak bersifat statik dan jumud. Kegagalan dan kelesuan masyarakat Islam menggunakan akal fikiran yang sepatutnya berfungsi sebagai inteligensia muslim dalam memperkasakan peradaban Islam akan memberi implikasi yang negatif seperti yang ditegaskan oleh `Abd al-Muta’ali dalam kitabnya “ Al-Nazariyyah al-Islamiyyah fi al-daulah”. Secara tidak langsung fenomena negatif tersebut menyebabkan doktrin taklid membelenggu umat Islam sehingga boleh merugikan dunia Islam. Mentaliti manusia yang bersifat sedemikian akan melahirkan masyarakat Islam yang kaku dan tidak mempunyai keupayaan untuk bersaing dalam gelanggang era globalisasi yang semakin mencabar. Justeru itu, pemikiran manusia yang dicemari dengan nilai-nilai negatif akan mempengaruhi tingkah laku manusia untuk bertindak di luar batasan keagamaan dan bercanggah dengan norma-norma hidup masyarakat.


(-AbuRushd-)

No comments: